NL | FR

Drinkpoel

Het juiste beheer en het behoud van drinkpoelen en kleine waterplasjes is erg belangrijk want deze biotopen zijn voor vele insecten, zoogdieren en amfibieën van levensbelang. Het aanleggen en onderhouden van poelen heeft nog  meer positieve gevolgen: ook zeldzame waterplanten profiteren mee.

ontdek

Alle soorten amfibieën zijn sterk in aantal verminderd door habitatverlies en het in onbruik raken en verwaarlozen van drinkpoelen. Daarenboven eist de jaarlijkse trek van amfibieën een hoge tol.

De beste oplossing voor onze padden, kikkers en salamanders is het overwinteringsgebied en de voortplantingspoel op één plaats te krijgen. Door nieuwe poelen aan te leggen krijgen de restpopulaties een steuntje in de rug en kunnen er verbindingsgebieden tussen verschillende populaties gecreëerd worden.

Verdroging is sedert tientallen jaren een algemeen fenomeen: op vele plaatsen is de grondwatertafel met meer dan één meter gedaald. Hierdoor komen de poelen ,die gevoed worden door grondwater, vaker en vroeger op het jaar droog te staan en verdrogen de amfibieënlarven voordat ze het leven op het land kunnen aanvatten. Alle larven van een heel voortplantingsjaar gaan dan verloren

doe tip
 
De kans dat de nieuwe poel ontdekt wordt door amfibieën wordt groter indien er bevolkte poelen zijn in de omgeving. In een voortplantingspoel vind je vanaf eind maart tot half april eisnoeren en legsels van de gewone pad en de bruine kikker.

Belangrijk voor de kolonisatie is ook het type van landschap waarin je de poel aanlegt. Poelen in een akkerlandschap zijn gedoemd om zonder amfibieën te blijven omdat ze weinig schuilmogelijkheden bieden. Je kan dit verhelpen door kleine landschapselementen in de omgeving aan te brengen.
Bij de aanleg moet je opletten dat je geen direct contact maakt met bestaande grachten. Veel grachten lijken zuiver, maar kunnen occasioneel vervuild raken met huishoudelijk afvalwater of pesticiden. Door contact met een gracht kan de poel ook vroegtijdig uitdrogen.

Normaal onderhoud van een poel doe je om het natuurlijk verlandingsproces en het dichttrappen van de poel door vee te verhinderen. De beste periode hiervoor is half september tot eind oktober. In deze periode staat het grondwaterpeil het laagst en is het voortplantingsseizoen van de amfibieën voorbij.

Uitdiepingswerken aan de sloot of poel doe je het best gefaseerd. Hierdoor wordt niet het hele oeverbiotoop in één keer vernietigd en gebeurt het herkoloniseren van planten en insecten sneller. Ook het maaien aan de oever moet gefaseerd en niet jaarlijks gebeuren.

Voor legsels van amfibieën vormen de meeste vissoorten een ernstig gevaar. Het is geen toeval dat amfibieën geïsoleerde poelen verkiezen die af en toe droogvallen: vissen hebben moeite om dergelijke poelen blijvend in te palmen. Jammer genoeg wordt in veel poelen vis uitgezet. In tuinvijvers met vissen kunnen weliswaar volwassen amfibieën voorkomen, maar ze planten zich door de predatiedruk zeer slecht voort.

Bij de aanleg van de poel kun je langs de noordwestelijke zijde een ondiepte creëren. Amfibieën paren graag in deze ondiepe, door de zon beschenen en snel opwarmende zone. In deze zone zullen larven zich sneller kunnen ontwikkelen en leven er heel wat potentiële prooidieren. Een grillige oeverlijn van de poel is ook belangrijk voor andere dieren en planten die op de overgang tussen nat en droog leven.
Kijk op de website van Natuurpunt voor alle informatie over amfibieën en hoe je ze kunt helpen.

Padden hebben de vaste gewoonte om terug te keren naar de plas waar ze geboren zijn. Een bont gezelschap bestaande uit de gewone pad, de bruine kikker, alle soorten watersalamanders, waaronder de alpenwatersalamander en kleine watersalamander en eerder uitzonderlijk groene kikkers en minder bekende paddensoorten gaan in het voorjaar massaal op trektocht. De plaatsen waar de meeste slachtoffers vallen op de weg zijn ondertussen bekend.

Pas ook je rijgedrag aan als je het bord paddenoverzet ziet staan: rij traag!

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel